Հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր հաստիքը զբաղեցնելու մասին

0 Min Read

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նյութատեխնիկական ապահովման, շահագործման և արխիվի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 34-54.11-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի պահանջներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

  1. դիմում (ձևը լրացվում է էլեկտրոնային եղանակով),
  2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենները (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին  հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի  տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի  լուսապատճենը),
  3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի  լուսապատճենը,
  4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի լուսապատճենը,
  5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի լուսապատճենը կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը,
  6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով:

 

 

Share This Article